Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

Αρχίζουν μεθαύριο Πέμπτη 05-07-2012 οι αιτήσεις για 80 θέσεις Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Δήμο ΦαρκαδόναςΟ Δήμος Φαρκαδόνας ενημερώνει τους δημότες του ότι αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης
«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Δηλαδή για τα γνωστά σε όλους πεντάμηνα. 
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν όσοι πληρούν και τις δύο από τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:
είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500 ευρώ το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).
Αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 5 Ιουλίου μέχρι τις 14 Ιουλίου.
Στη διαδικασία επιλογής ωφελουμένων έχουν δικαίωμα συμμετοχής περισσότερα από ένα άνεργα μέλη της ίδιας οικογένειας.
Επίσης, ο κάθε δημότης μπορεί να υποβάλλει αίτηση, όχι μόνο για τον Δήμο Φαρκαδόνας ή τη ΔΕΥΑ Φαρκαδόνας, αλλά και για τους άλλους Δήμους και νομικά πρόσωπα των άλλων Δήμων της Π.Ε. Τρικάλων.
Οι θέσεις στον Δήμο Φαρκαδόνας είναι 80 στο σύνολο, 70 για τον Δήμο και 10 για τη ΔΕΥΑΦ.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει το έγγραφο της σχετικής αίτησης από τον Δήμο Φαρκαδόνας, σε περίπτωση που δεν μπορεί να την εκτυπώσει. Επίσης, μπορεί να αναπαράγει (όπως και στα ΚΕΠ) την προκήρυξη και τις σχετικές οδηγίες, ομοίως σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσής τους από τον ενδιαφερόμενο.
Πέραν αυτών, ο Δήμος δεν αναλαμβάνει να συμπληρώσει καμία αίτηση, ούτε να παράσχει οδηγίες συμπλήρωσης, καθώς αυτά είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα.
Οι αιτήσεις, επίσης, δεν υποβάλλονται στον Δήμο, αλλά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή), σε συγκεκριμένους χώρος υποδοχής:
Α) Εργατικό Κέντρο Τρικάλων (Βασ. Τσιτσάνη 28, Τρίκαλα)
Β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ Τζαβέλα 4,  41222,  Λάρισα,
(για Π.Ε. Τρικάλων)
υπόψιν κ.κ. Μπουλομπάση Μαριάνθης & Παπανδρέου Σπυριδούλας
(τηλ. επικοινωνίας: 2410537489-90).
Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Φαρκαδόνας συνιστά σε κάθε ενδιαφερόμενο, να διαβάσει προσεκτικά την προκήρυξη, να μελετήσει τις σχετικές οδηγίες, να συμπληρώσει σωστά τα έντυπα και να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τις απαραίτητες – αν χρειάζονται – επικυρώσεις.
Υπενθυμίζεται επίσης, ότι ούτε η επιλογή θα γίνει από τον Δήμο, αλλά από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, το οποίο είναι ο δικαιούχος για την εκτέλεση της προκήρυξης. Αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί έναν μήνα μετά την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή μέχρι τις 14 Αυγούστου. Θα ακολουθήσει η ανάρτηση των σχετικών πινάκων (αποκλειομένων, προσλαμβανομένων, σειράς κατάταξης) και η διαδικασία των ενστάσεων. Οι προσλαμβανόμενοι θα αναλάβουν εργασία 10 ημέρες μετά την ανάρτηση των πινάκων, για διάστημα 5 μηνών,  με αμοιβή 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως.
Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) των μισθωτών, στο σύνολό τους, καλύπτονται από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: 
α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση στη Λάρισα
β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.inegsee.gr)
γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και
δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).
Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής, καθώς και επιπλέον διευκρινίσεις για απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)». 
Οι θέσεις για τον Δήμο Φαρκαδόνας
ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ: 1
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ: 1
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ: 2
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ : 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ: 2
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ή ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ: 1
ΤΕ ή ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ : 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ –JCB-ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ: 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ: 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 3
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ: 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 2
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ή ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ: 1
ΤΕ  η ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ: 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 2
ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ: 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ: 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 3
ΠΕ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ : 2
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ή ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ: 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ JCB: 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 2
ΠΕ ή ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ: 1
ΤΕ  ή ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ : 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: 3
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ή ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ: 1
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ: 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: 2
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ : 3
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ/ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ : 3
ΠΕ  ή ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ : 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ: 2
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ –ΕΘΝΟΛΟΓΟΣ: 2
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ: 1
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ: 1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ: 2
ΠΕ ή ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ: 2
ΔΕ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ –ΣΤΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ: 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ: 1
Οι θέσεις για τη ΔΕΥΑΦ
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ : 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ: 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ : 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ: 3

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Macys Printable Coupons